1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio www.folded.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Industrus“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, įsipareigojimus, atsakomybę ir yra šalims privalomas teisinis dokumentas. Pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas susipažįsta ir sutinka su šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 

2. Pirkimo ir pardavimo sutartis 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma, kai Pirkėjas surinkęs prekių krepšelį, atlikęs visus reikalingus veiksmus (nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą, susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika) paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki to momento, kol sutartis bus galutinai įvykdyta (jeigu prekės užsakomos dalimis, tai iki momento, kol pristatoma paskutinė užsakymo prekė). Pardavėjas patvirtina užsakymo priėmimą išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis ar atskirais jų punktais, jis neturi teisės pateikti užsakymo.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3 Pirkimo ir pardavimo sutartis sudaroma lietuvių kalba.

2.4. Kiekviena sutartis yra saugoma Pardavėjo elektroninės parduotuvės www.folded.lt duomenų bazėje bent penkerius metus nuo pirmosios vykdymo dienos, tačiau ne ilgiau nei numatyta įstatymuose.

3. Pirkimo tvarka

3.1. Internetinėje parduotuvėje www.folded.lt prekes užsisakyti ir pirkti galima užsiregistruojant tinklapyje arba kaip svečiui (be registracijos). Abiem atvejais norėdamas pirkti Pirkėjas privalo užpildyti Pardavėjo nurodomus laukus ir pateikti užsakymui vykdyti reikalingus asmeninius duomenis. Registruotas Pirkėjas galės sekti, kaip vykdomas jo užsakymas, o pakartotinai užsakydamas prekes nebeturės iš naujo pateikti asmeninės informacijos.

3.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Pardavimo ir pirkimo taisyklėmis bei Privatumo politika ir su tuo, jog jo asmeniniai duomenys būtų naudojami internetinės prekybos vykdymui ar tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gali būti teikiami Pardavėjo partneriams, pristatantiems prekes ar teikiantiems kitas paslaugas. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų saugumą, teisingumą ir už savo prisijungimo duomenų saugojimą bei perdavimą tretiesiems asmenims, taip pat už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Jeigu kyla įtarimų, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas turi nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Bet kokie veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, kuris ir atsako už visų veiksmų galimas pasekmes.

3.3. Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas siųstų visus informacinius pranešimus.

3.4. Iškilus bet kokiems klausimams Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją telefonu: 8 685 31933 ir el. paštu: info@folded.lt.

3.5. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo Privatumo politika, pirkti elektroninėje parduotuvėje www.folded.lt jis negali.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.folded.lt pagal šiose Taisyklėse nustatytą tvarką bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pagal įstatymuose nurodytą tvarką Pirkėjas turi teisę be jokio papildomo paaiškinimo atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto įsigijimo, jei apie tai informuoja Pardavėją raštu (el. paštu: info@folded.lt), nurodydamas grąžinamos prekės užsakymo numerį ir pridėdamas sąskaitą-faktūrą. Pardavėjas suteikia papildomą prekių keitimo ar grąžinimo garantiją 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo. Prekės keičiamos ar grąžinamos tik tuo atveju, jei jos yra originalioje pakuotėje, nenaudotos, nesugadintos, su kabančiomis etiketėmis. Pirkėjas gali pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės. Tokiu atveju nekokybiškos prekės grąžinimui taikomas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatytas terminas.

4.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei kitus sutartyje nurodytus mokėjimus, pasirinkęs sau tinkamą apmokėjimo būdą iš el. parduotuvėje www.folded.lt siūlomų, ir priimti įsigytas prekes pagal Taisyklėse nustatytą tvarką. 

5.2. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti registracijos formoje pateiktus duomenis, jeigu jie pasikeičia.

5.3. Registruotas Pirkėjas privalo saugoti prisijungimo duomenis, neperduoti tretiesiems asmenims, praradus juos skubiai informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: info@folded.lt.

5.4. Jeigu Pirkėjas už prekes moka bankiniu pavedimu (pagal galimybes), tuomet jo prekės rezervuojamos, o Pardavėjas pradeda vykdyti sutartį tik tada, kai gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeistas Taisykles Pardavėjas privalo nedelsiant paskelbti parduotuvės svetainėje. 

6.2.  Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis parduotuvės www.folded.lt paslaugomis arba ypatingais atvejais net anuliuoti registraciją, jei Pirkėjas sąmoningai kenkia parduotuvės veiklai arba nesilaiko parduotuvės Taisyklėse numatytų sąlygų.

6.3. Pagal aplinkybes Pardavėjas gali iš anksto neperspėjęs Pirkėjo laikinai stabdyti arba apskritai užbaigti internetinės parduotuvės veiklą.

6.4. Jeigu Pirkėjas per 1 darbo dieną pasirinktu apmokėjimo būdu neatsiskaito už pasirinktas prekes, užsakymas anuliuojamas automatiniu būdu.

6.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve www.folded.lt, tačiau negali garantuoti ar atsakyti už nuostolius, patirtus dėl galimų parduotuvės veikimo trikdžių ar klaidų atvejų. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už įsipareigojimų neįvykdymą ar vykdymo vėlavimą dėl priežasčių, kurių neįmanoma kontroliuoti: streikų, kitų pramoninių veiksmų, pilietinių neramumų, teroristinių išpuolių, karo ir jo grėsmės, įvairių stichinių nelaimių, labai sudėtingų oro sąlygų, viešojo ar privačiojo transporto, telekomunikacinių tinklų naudojimo sutrikimų, vyriausybinių apribojimų. Pasibaigus nepalankioms aplinkybėms įsipareigojimų vykdymas kuo greičiau atnaujinamas.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti pasirinktas prekes  12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.3. Jei dėl susiklosčiusių aplinkybių Pardavėjas negali Pirkėjui pateikti pasirinktos prekės, siūlo kitą panašią prekę, o jei Pirkėjas atsisako ją priimti, tuomet grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo pageidavimą pasinaudoti tokia teise.

7.4. Pardavėjas yra atsakingas už parduodamų daiktų kokybę, trūkumus dvejus metus nuo daiktų pardavimo, jeigu šie daiktai nebuvo mechaniškai pažeisti dėl netinkamo naudojimo, priežiūros, sugadinti, sudėvėti dėl Pirkėjo kaltės  ir jei įstatymuose ar Taisyklėse nėra nurodyta kitaip. 

7.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šių Taisyklių nustatytų sąlygų.

8. Bendra atsakomybė

8.1. Šalys už šios pirkimo ir pardavimo sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atsiradus žalai kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

8.2. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamą tarpusavio įsipareigojimų vykdymą.

8.3. Jeigu Pirkėjas iš www.folded.lt puslapio patenka į kitų įmonių tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas, Pardavėjas neatsako už juose pateiktą informaciją. 

8.4. Pardavėjas neatsako už tai, jei elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių vaizdas skiriasi nuo pirkėjo matomo dėl jo naudojamų išmaniųjų įrenginių vaizduoklio ypatybių.

8.5. Šios svetainės turinys (nuotraukos, filmai, tekstai) yra Pardavėjo nuosavybė. Naudoti juos be rašytinio Pardavėjo sutikimo draudžiama.

9. Prekių kaina 

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.folded.lt nurodytos eurais su įstatymuose nustatytu pridėtinės vertės mokesčiu. Į galutinę užsakymo kainą įskaičiuojamas ir prekės pristatymo mokestis, kurio dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Ši kaina yra galutinė ir nekeičiama, net jei Pardavėjas prekių kainas keistų po užsakymo pateikimo. Tačiau Pardavėjas pasilieka teisę pagal galiojančius teisės aktus keisti prekių kainas, įvesti naujas prekes, taikyti arba netaikyt nuolaidų akcijas.

9.2. Prekių garantiniai dokumentai yra PVM sąskaitos-faktūros. Jas Pardavėjas išrašo elektroniniu būdu, saugo savo svetainėje ir pateikia Pirkėjui nurodytu el. paštu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. 

10. Užsakymo tvarka

10.1. Norėdamas užsakyti prekes, Pirkėjas turi atlikti tokius veiksmus:

10.1.1. Pasirinkti prekę pagal tinkamus kriterijus ir spausti mygtuką „Į KREPŠELĮ“

10.1.2. Krepšelio turinys ir mokėjimo suma taps matomi dešinėje puslapio pusėje, viršuje. Galima pašalinti iš krepšelio nereikalingas prekes, keisti jų kiekį.

10.1.3. Atidžiai patikrinus visą pirkinių krepšelio informaciją ir įsitikinus, kad viskas pasirinkta tinkamai (spalva, dydis, kiekis ir t.t.), reikia spausti mygtuką „PEREITI PRIE APMOKĖJIMO“.

10.1.4. Jeigu Pirkėjas yra registruotas parduotuvėje, norėdamas pirkti prekes turi įvesti elektroninio pašto adresą bei slaptažodį ir spausti mygtuką „PRISIJUNGTI“. Naujas pirkėjas gali užpildyti registracijai skirtus langelius ir spausti  mygtuką „REGISTRUOTIS“ arba pirkti kaip svečias (be registracijos).

10.1.5. Tuomet Pirkėjas turi suvesti asmeninius duomenis, reikalingus prekių pristatymo įvykdymui, patvirtinti sutikimą su sąlygomis bei Privatumo politika, pasirinkti pristatymo būdą, įvesti nuolaidos kodą,  jeigu toks yra, pereinant iš vieno žingsnio į kitą spausti mygtuką „TĘSTI“.

10.1.6.  Tada pasirinkti apmokėjimo būdą ir spausti mygtuką „APMOKĖTI“. Prieš atlikdamas šį veiksmą  Pirkėjas turi pažymėti, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis bei pasižada jų laikytis.

10.1.7. Pasitikrinti, ar užsakymas buvo įvykdytas sėkmingai ir visi duomenys teisingi, Pirkėjas gali elektroniniu paštu atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške arba stebėti užsakymo būseną www.folded.lt paskyroje „UŽSAKYMAI“.

10.1.8. Jei  užsakymas patvirtintas ir pateiktas, jo atšaukti nebegalima. Tokiu atveju, jei prekės dar nesupakuotos ir neišsiųstos, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju telefonu: 8 685 31933 bei el. paštu: info@folded.lt ir atšaukti užsakymą.

11. Apmokėjimo tvarka

11.1. Atsiskaitymo už prekes būdai:

11.1.1. Elektronine bankininkyste per parduotuvėje įdiegtą įmokų surinkimo sistemą „Paysera.lt“, leidžiančia Pirkėjui atsiskaityti internetu naudojantis visų didžiųjų Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Pasirinkęs tokį apmokėjimo būdą Pirkėjas bus iš karto nukreiptas į pasirinktos elektroninės  bankininkystės sistemą ir privalės patvirtinti paruoštą mokėjimą.  Sumokėjus Pirkėjas bus sugrąžintas į www.folded.lt  puslapį automatiniu būdu.

11.1.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele sumokant prekes pristačiusiam kurjeriui. Tokiu būdu mokėjimo kortele galima atsiskaityti atsiimant prekes ir OMNIVA, LP EXPRESS, DPD Pick up paštomatuose. Už šias paslaugas imamas papildomas mokestis. 

11.1.3. Bankiniu pavedimu per vieną darbo dieną iš bet kokio banko į Pardavėjo ( UAB INDUSTRUS“, įmonės kodas: 300594844, PVM kodas: LT100002644115) pasirinktą sąskaitą: AB SEB bankas (sąsk. nr.: LT31 7044 0901 0253 0721), bankas UAB Paysera LT (LT21 3500 0100 1485 7824). Atlikdamas pavedimą laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį.

11.1.4. Pavedimu iš Pirkėjo į Pardavėjo Paysera sąskaitą (išsamiau https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/imoku-surinkimas-checkout). Pinigų grąžinimas atgal į Paysera sąskaitą vykdomas per 3 d. d. nuo prekės grąžinimo Pardavėjui pirmosios dienos.

11.1.5. Banko mokėjimo kortele (VISA, MASTER CARD, MAESTRO). Pasirinkęs šį mokėjimo būdą Pirkėjas sumoka iš karto, suvesdamas savo kortelės duomenis į pateiktą mokėjimo formą. Nepavykus apmokėti ar nutraukus mokėjimą naują mokėjimo būdą galima pasirinkti paskyroje „Užsakymai“.

11.1.6. Už Pirkėjo duomenų saugumą mokėjimų metu atsakingas yra bankas, kurio elektroninėje bankininkystės sistemoje atliekamos piniginės operacijos.

12. Prekių pristatymo tvarka ir kaina

12.1. Prekės pristatomos Lietuvoje paprastai per 2–4 darbo dienas nuo prekių išsiuntimo patvirtinimo momento. Jei prekė nebeprieinama arba negali būti išsiųsta dėl kokių nors kitų priežasčių, Pirkėjas apie tai informuojamas. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pandemijos metu, švenčių laikotarpiu, esant ypatingai blogoms oro sąlygoms ir t.t. 

12.2. Kai Pardavėjas išsiunčia prekes, Pirkėjas nurodytu elektroniniu paštu gana automatinį užsakymo išsiuntimo patvirtinimą. Nuo tada prekės perduodamos pristatymui kurjeriui arba keliauja į pasirinktą terminalą. Nuo prekės  perdavimo transportavimui iki jo pristatymo Pirkėjui momento Pardavėjas nebeatsako už prekės praradimą, sugadinimą, taip pat už siuntos vėlavimą.

12.3. Pardavėjas parduotuvės www.folded.lt užsakymus virš 49 EUR  pristato NEMOKAMAI. Mažesnės sumos užsakymų pristatymo paslaugos kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo. 

12.4. Pristatymo būdas, kai pasirenkama DPD kurjerio paslauga (kaina  3,90 EUR):

12.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

12.4.2. Kurjeris prekes pristato Pirkėjui nurodytu adresu Lietuvoje, prieš tai tikslų laiką susiderinęs su Pirkėju telefonu. Pristatymo į Kuršių Neriją kaina 25 EUR. 

12.4.3. Jeigu Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo prekių pristatymo metu būdą, atsiimant prekes jis turi būti paruošęs tikslią grynųjų pinigų sumą arba gali sumokėti banko kortele. Už šias paslaugas papildomai reikia sumokėti 1,50 EUR.

12.4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes iš kurjerio atsiimti pats, pateikęs galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu  prekės pristatomos nurodytu adresu, o Pirkėjas pats jų nepriima, jis neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

12.4.5. Prekės gali būti pristatytos ir į DPD Pick up paštomatus (kaina – 2,49 EUR), jei Pirkėjas buvo pasirinkęs tokį pristatymo būdą. Tuomet Pirkėjas atsiima prekes pats, gavęs žinutę iš DPD su atsiėmimo kodu. Jeigu buvo pasirinktas mokėjimo būdas – sumokėti banko kortele paštomate atsiimant prekę, už šią paslaugą Pirkėjui reikės papildomai sumokėti 0,50 EUR.

12.5. Pristatymo būdas, kai prekė pristatoma į LP EXPRESS 24 paštomatus (kaina – 1,99 EUR). Jeigu buvo pasirinktas mokėjimo būdas – sumokėti banko kortele paštomate atsiimant prekę, už šią paslaugą Pirkėjui reikės papildomai sumokėti 1,50 EUR:

12.5.1. LP EXPRESS Pirkėjui išsiunčia pranešimą apie gautą siuntą trumpąja žinute (SMS) arba elektroniniu paštu.

12.5.2. Pirkėjas atsiima prekę pasirinktame terminale, suvedęs pranešime nurodytą kodą, ne vėliau nei per 72 val. nuo pristatymo į terminalą momento. 

12.5.3. Jei per nurodytą laiką siunta buvo neatsiimta,  ji nemokamai saugoma LP EXPRESS kurjerio darbo vietoje (Pirkėjas informuojamas apie saugojimo terminą). Pirkėjo neatsiimta arba ne dėl LP EXPRESS kaltės neįteikta siunta, pasibaigus siuntos saugojimo terminui, grąžinama Pardavėjui. 

12.5.4. Plačiau apie atsiėmimą iš LP EXPRESS 24  žiūrėkite čia: http://www.lpexpress.lt/LP-Express-24/Naudojimosi-instrukcijos.html#ATSIEMIMAS

12.6. Pristatymo būdas, kai prekė pristatoma į OMNIVA paštomatus (kaina – 1,99 EUR). Jeigu buvo pasirinktas mokėjimo būdas – sumokėti banko kortele paštomate atsiimant prekę, už šią paslaugą Pirkėjui reikės papildomai sumokėti 1,50 EUR:

12.6.1. OMNIVA Pirkėjui išsiunčia pranešimą apie gautą siuntą trumpąja žinute (SMS) arba elektroniniu paštu.

12.6.2. Pirkėjas atsiima prekę pasirinktame terminale, suvedęs pranešime nurodytą kodą. Siuntų terminale siunta laikoma 7 kalendorines dienas po patvirtinimo, kad užsakymas jau yra OMNIVA terminale ir jį galima atsiimti. 

12.6.3. Jei per nurodytą laiką siunta yra neatsiimama, ji yra grąžinama Pardavėjui.   

12.6.4. Jei Pirkėjas nori žinoti informaciją apie savo siuntą, visą gabenimo procesą gali stebėti svetainėje www.omniva.lt.

12.6.5. Plačiau apie atsiėmimą iš OMNIVA:

Kaip atsiimti siuntą iš Omniva savitarnos terminalo? https://www.omniva.lt/kaip_atsiimti_siunta

Kaip atsiimti siuntą sumokant banko kortele paštomate? https://www.omniva.lt/verslo/pagalba/omniva_medziaga_elparduotuvems/kaip_atsiimti_preke_is_omniva_pastomato 

12.7.  Išimtiniais atvejais užsakytos prekės gali būti padalintos į atskiras siuntas. Ir tokiu atveju Pirkėjas garantuoja, kad visos užsakytos prekės pasieks Pirkėją per keletą dienų.

12.8. Jei Pirkėjui nepavyksta įteikti prekių, už kurias ir kurių pristatymą jis buvo sumokėjęs, prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas. Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

12.9 Jei Pirkėjui nepavyksta įteikti prekių, už kurias jis nebuvo sumokėjęs, prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

12.10. Vos tik gavus siuntinį ir jį atidarius Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui nedelsiant patikrinti, ar prekės nėra pažeistos, net jei pakuotė nėra pažeista. Jei pristačius siuntą, Pirkėjas pastebi pakuotės pažeidimo požymių, jis turi atsisakyti ją priimti ir nedelsiant (bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) pranešti Pardavėjui el. paštu: info@folded.lt, kuris pasistengs kaip įmanoma greičiau išspręsti susidariusią problemą. Jei siunta gauta iš kurjerio, už bet kokius skundus atsako  Pirkėjas. Be vežėjo skundo ataskaitos negalima reikalauti atlyginti nuostolių. Tokia paraiška nebus priimta.

13. Prekių grąžinimas ir garantija

13.1. Kokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

13.1.1. Pagal įstatymuose nurodytą tvarką Pirkėjas turi teisę be jokio papildomo paaiškinimo atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto įsigijimo parduotuvėje www.folded.lt, jei apie tai informuoja Pardavėją raštu (el. paštu.: info@folded.lt), nurodydamas grąžinamos prekės užsakymo numerį ir pridėdamas sąskaitą-faktūrą ir standartinę atsisakymo formą (nors ji nėra privaloma):

– Pranešu / pranešame (*), kad atsisakau / atsisakome (*) toliau nurodytų prekių (*)
pirkimo-pardavimo / toliau nurodytų paslaugų teikimo (ų) sutarties

– Užsakyta (*) / gauta (*)

– Vartotojo(-ų) vardas

– Vartotojo(-ų) adresas

– Data

(*) Ištrinti nereikalingus žodžius.

13.1.2. Pardavėjas (www.folded.lt) suteikia Pirkėjui papildomą prekių keitimo ar grąžinimo garantiją 30 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. Apie sprendimą pasinaudoti šia teise Pirkėjas praneša Pardavėjui el. p.: info@folded.lt. Prekės keičiamos ar grąžinamos tik tuo atveju, jei jos yra originalioje pakuotėje, nenaudotos, nesugadintos, su kabančiomis etiketėmis, pilnos sudėties, t. y. kartu su pristatytais priedais, visais dokumentais ir dovanomis, jei taikoma.

13.1.3. Grąžindamas prekes siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas – kaina priklauso nuo pasirinkto grąžinimo būdo! Pinigai už prekes į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą grąžinami per 5 darbo dienas (į Paysera sąskaitą per 3 d. d.) nuo tos dienos, kai prekė pasiekia Pardavėją nurodytu adresu.

13.1.4. Pardavėjas neatsako už klaidingu adresu išsiųstus ar siuntimo metu prarastus ir parduotuvės www.folded.lt nepasiekusius siuntinius.

13.1.5. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo pageidavimą pasinaudoti šia teise. Jei Pardavėjui nėra grąžinta Pirkėjo prekė, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

13.1.6. Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, išskyrus šias: apatinius drabužius, pėdkelnes, kojines, puskojines, apatinius ir naktinius marškinius, pižamas, liemenėles, braletes, korsetus, laikrodžius, patalynę ir panašias prekes, individualiai pritaikytas ar pagal užsakymą pagamintas prekes, prekes, kurios greitai genda, prekes, kurios sveikatos apsaugos ar higienos sumetimais pakuojamos į sandarią pakuotę, kuri buvo atidaryta, prekes, kurios po pristatymo buvo neatskiriamai sumaišytos.

13.2. Galimi grąžinimo būdai:

13.2.1. Per OMNIVA paštomatus. Kaina 2,15 EUR. Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą šiame puslapyje: GRĄŽINIMAS PER OMNIVA. Užpildžius šią formą bus išduodamas specialus grąžinimo kodas. Tada Pirkėjas turės supakuoti grąžinamą prekę (ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm pakuotė, maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg) ir patalpinti į pasirinktą OMNIVA paštomatą (suvesdamas turimą kodą ir vadovaudamasis paštomato ekrane pateikiamais nurodymais).

Norėdamas prekę pakeisti į kitą, šioje pačioje OMNIVA grąžinimo formoje Pirkėjas turi pasirinkti punktą „Keitimas į kitą prekę“ ir susisiekti su Pardavėju el. paštu: info@folded.lt arba telefonu: 8 685 31933, kad Pardavėjas galėtų rezervuoti keičiamą prekę. Jei Pirkėjo naujai išsirinkta prekė yra pigesnė, kainų skirtumą Pardavėjas grąžins į mokėtojo sąskaitą po prekės pakeitimo. Jei naujai išsirinkta prekė yra brangesnė, kainų skirtumą Pirkėjas turės apmokėti į Pardavėjo įmonės banko sąskaitą. 

OMNIVA paštomatą galite išsirinkti čia: https://www.omniva.lt/privatus/pastomatu_adresai

13.2.2. Per DPD Pick up paštomatus. Kaina 2,40 EUR (bus išskaičiuojama iš Pirkėjui grąžinamos pinigų sumos). Gavęs siuntą Pirkėjas automatiškai atskira SMS žinute bus informuotas apie galimybę grąžinti prekę. Kartu su šia informacija išsiunčiamas ir prekės grąžinimo QR kodas. Todėl būtina išsisaugoti šią žinutę! Grąžinamą prekę Pirkėjas turi supakuoti, įdėti užpildytą, su preke Pardavėjo atsiųstą „Prekių gražinimo formą“. Tada pasirinktame DPD Pick up paštomate Pirkėjas, nuskenavęs grąžinimo QR kodą, turi atsispausdinti grąžinimo lipduką ir užklijuoti jį ant siuntos. Grąžinant prekes reikia įsitikinti, kad ant pakuotės nėra likę nei vieno seno siuntos lipduko. Tada paštomate reikia pasirinkti „Išsiųsti siuntą“, nuskenuoti siuntos lipduką, siuntą įdėti į atsidariusį skyrelį.

DPD Pick up paštomatą galite išsirinkti čia: https://www.dpdgroup.com/lt/mydpd/parcel-shops

13.2.3. Registruotu Lietuvos paštu. Pasirinkęs šį prekių grąžinimo būdą, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas pagal galiojančius pašto tarifus ir siuntinio svorį. Pirkėjas turi užpildyti „Prekių gražinimo formą“ ir pridėti ją prie grąžinamų prekių, ant grąžinamų siuntų turi tvarkingai ir be klaidų nurodyti siuntėjo/gavėjo adresą (UAB „Industrus“, Vilniaus g. 29, Vilnius LT-01402). 

13.3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

13.3.1. Jeigu Pirkėjui pristatytos prekės turi defektų ar yra blogos kokybės, jis gali reikalauti iš Pardavėjo pakeisti netinkamos kokybės prekę kokybiška preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti Pirkėjui prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, grąžinti sumokėtus pinigus ir vienašališkai nutraukti sutartį.

13.3.2. Jei Pirkėjas nusprendžia grąžinti prekę dėl broko, per 14 kalendorinių darbo dienų jis turi kreiptis į Pardavėją su prašymu apmokėti prekės grąžinimą. Pirkėjui pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžinamų pinigų sumą sudaro: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės grąžinimo išlaidos. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už nekokybiškas prekes, jeigu prekė turi aiškų gamybinį defektą, neatitinka gamintojo nurodytų specifikacijų, yra švari ir sausa.

13.3.3. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13.3.4. Norimas grąžinti prekes Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui per OMNIVA, DPD Pick up paštomatus arba registruotu Lietuvos paštu nurodytu adresu pagal 13.2 punkte pateiktus nurodymus.

13.3.5. Išsiuntus grąžinamą prekę reikia nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu: info@folded.lt apie patirtas pašto išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, atsiųsti skenuotą arba nufotografuotą pašto kvitą el. paštu. Už grąžintą prekę pinigai Pirkėjui bus pervesti per 5 darbo dienas (į Paysera sąskaitą per 3 d. d.).

13.3.6. Pirkėjas gali bet kada atsiųsti rašytinę pretenziją, prašymą ar skundą dėl parduotuvėje www.folded.lt įsigytos prekės Pardavėjo el. paštu.: info@folded.lt. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parengtas atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p.: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 85 262 67 51, faks.: (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

14. Slapukų naudojimas

14.1. Norėdamas užtikrinti Pirkėjui kuo greitesnį ir saugesnį elektroninės parduotuvės naudojimą Pardavėjas siunčia ir Pirkėjo kompiuteryje įdiegia slapukus (angl. cookies). Jie reikalingi Pardavėjo atpažinimui  parduotuvės lankomumo statistikos stebėjimui. Pirkėjas gali savo naršyklėje peržiūrėti, kokie slapukai diegiami ir dalį ar juos visus ištrinti. 

14.2. Naudodamasis www.folded.lt tinklapiu Pirkėjas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Pardavėjo numatyti slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros tinklapio funkcijos gali neveikti.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės www.folded.lt tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisę atsisakyti Pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarkos, Pardavėjo teikiamų prekių priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar susiję su Pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.